Fundacja ANUKA uzyskała wpis do KRS w marcu 2020r. Informacje o fundacji: https://rejestr.io/krs/835386/fundacja-anuka

S T A T U T   F U N D A C J I   A N U K A

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja ANUKA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agnieszkę Ziobrowską-Mosak, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Paszkowską – Pawelec, w kancelarii notarialnej w Mińsku Mazowieckim, w dniu 31.12.2019r. – działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Czajków, gm.Wodynie.
 3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 4. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa a także tworzyć
  i przystępować do spółek i fundacji w kraju i zagranicą.
 6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw Zdrowia.

§ 3

 1. Fundacja może używać pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem:

w języku polskim Fundacja ANUKA i w języku angielskim ANUKA Foundation.

 • Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 • Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Misja

§ 4

Misją Fundacji ANUKA jest zgodnie z jej nazwą – zestrojenie z siłami natury, w celu zachowania szeroko pojętego psychofizycznego dobrostanu jednostek i społeczności.

Misja ta podkreśla ważne miejsce Kultury i Natury w profilaktyce zdrowia, rozwoju osobistym oraz twórczych i naturalnych formach terapii, a także w kształtowaniu poczucia ogólnoludzkiej wspólnoty poprzez aktywizację społeczną, współpracę międzykulturową, ochronę różnorodności i ochronę środowiska naturalnego, jako istotnych czynników integrujących życie wewnętrzne człowieka z zewnętrznymi jego przejawami.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5

 1. Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności na rzecz ochrony zdrowia psychofizycznego, poprzez dbałość o zasoby natury, nauki  i kultury w naturalnych formach profilaktyki i terapii, w tym naturoterapii, arteterapii, kultury fizycznej i sportu.
 2. Realizacja tego celu głównego jest wspierana przez działalność kulturalną, naukową i oświatową, w tym również polegającą na kształceniu ustawicznym studentów i współpracę w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, oraz wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, rehabilitacji inwalidów i pomocy społecznej.
 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele, jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego, poprzez następujące działania:

 1. Ochronę zdrowia poprzez;
 2. szerzenie profilaktyki zdrowotnej,
 3. prowadzenie poradnictwa,
 4. pomoc naturo-terapeutyczną dla grup lub osób chorych i/lub niepełnosprawnych, w zakresie dietetyki, pracy z ciałem (joga, fizjoterapia, masaż), form relaksacji dźwiękiem, lub działaniem kreatywnym (malarstwo, psycho-rysunek, ceramika, taniec, śpiew i in.) – obejmującej profilaktykę, diagnozę i terapię.
 5. Prowadzenie działalności badawczo-naukowej, doradczej, wydawniczej, kulturalnej, publicystycznej, informacyjnej, sportowej, turystyczno-przyrodniczej, oraz artystycznej i reklamowej .
 6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji w szczególności w zakresie wdrażania naturalnych i twórczo-rozwojowych kierunków i metod wychowania, kształcenia i terapii.
 7. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, ze  szczególnym uwzględnieniem poprawy i zachowania zdrowia psychicznego, w tym profilaktyce uzależnień.
 8. Prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, spotkań, konferencji, seminariów w tym:
 9. organizowanie wydarzeń, turnusów wyjazdowych, kursów i szkoleń oraz staży i praktyk w zakresie kultury i sztuki (terapia sztuką, uwrażliwienie na piękno, nauka percepcji i technik artystycznych, i rozwój talentów twórczych) oraz szeroko pojętej naturopatii – nauka relaksacji i redukcji stresu przez różne formy ruchu (tj: joga, taniec) muzykoterapię, medytację, art.-terapię, naukę koncentracji, pracę z ciałem (masaże, fizjoterapia, sesje oddechowe), oraz nauka zasad zdrowego stylu życia w tym diety (warsztaty kulinarne, kursy oczyszczania i detoksu) i rytmu dobowego (praca, sen, relaks, relacje i rozwój osobisty), a także terapia przyrodą (kąpiele leśne, bio-spacery, edukacja przyrodnicza i pro-ekologiczna)
 10. organizację i prowadzenie wydarzeń, warsztatów lub regularnych zajęć dla świetlic środowiskowych, domów kultury, przedszkoli, placówek rehabilitacji, lecznic, szpitali, domów pomocy społecznej oraz placówek oświatowych i szkół,
 11. Organizowanie kwest, zbiórek pieniężnych wśród przedsiębiorców, organizowanie aukcji charytatywnych, koncertów charytatywnych i innych imprez i uroczystości o charakterze charytatywnym,
 12. Tworzenie miejsc wspierających realizację celów statutowych.
 13. Świadczenie pomocy materialnej, przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych), a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§8

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a)     krajowych i zagranicznych darowizn, grantów, spadków, zapisów, nawiązek sądowych

b)     dotacji, datków, subwencji oraz funduszy rządowych oraz międzyrządowych, w tym funduszy Unii  Europejskiej,

c)     dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez charytatywnych, publicznych, prowadzonych przez Fundację,

d)     zysku z majątku Fundacji, lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

e)     operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,

f) wpłat od osób i podmiotów korzystających z działalności Fundacji.

§ 9

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, iż stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Organy Fundacji.

§ 10

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania Zarządu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Zarząd Fundacji.

§ 11

 1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci lub wskutek odwołania.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 2. ustalanie wielkości zatrudnienia, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
 3. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 4. realizacja programów działania Fundacji,
 5. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji oraz realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
 7. dokonywanie zmian statutu Fundacji, podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją oraz o likwidacji Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu w przypadku Zarządu dwu osobowego decyduje głos Prezesa Fundacji.

4. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie, bądź za wynagrodzeniem.

Sposób reprezentacji

§ 13

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Do dokonywania czynności przez Fundację z Prezesem Zarządu uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie.

Zmiany Statutu

§ 14

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z Inną Fundacją

§ 15

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mógłby istotnej zmianie ulec cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji.

§ 16

 1. Fundacja może być zlikwidowana w przypadku nieosiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji przeznacza się na rzecz działających
  w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych, nie działających w celach zarobkowych.

                    § 17


Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.